Dbamy o Twoje dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Liceum Ogólnokształcące w Dukli, ul. Armii Krajowej 1, tel: 13 4330008, mail: liceum@dukla.pl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. nr. 134330008 lub adresem email (adres email): iod@zs2.dukla.pl;
 3. Dane osobowe ucznia i rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198), a także obowiązujących przepisach szczegółowych i w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia RODO)
 • wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO)
 • marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO)
 1. Dane osobowe ucznia i rodziców/opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj:
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – przez okres do czasu ich wypełnienia;
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 1. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
Share