Egzamin gimnazjalny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (egzamin gimnazjalny)

 

 

 

Ważne adresy:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Informacje o egzaminie:

Terminy przeprowadzania egzaminów

Komunikat Dyrektora CKE. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

 

Share